Regulamin

REGULAMIN EMISJE.COM

&1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania z platformy crowdfundingowej zwanej dalej „Emisje.com”.
 2. Administratorem Emisje.com jest FIRST CROWDFUND sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 3. Warunkiem korzystania z Emisje.com przez Użytkownika jest zapoznanie się oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
 4. Korzystanie ze wszystkich funkcji Emisje.com może być uzależnione od zainstalowania przez Użytkownika określonego oprogramowania lub wtyczki internetowej, a także włączenia przez Użytkownika akceptacji plików „Cookies”.

 

&2. Definicje

Zwroty i wyrażenia znajdujące się w treści Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

 1. com/Administrator– spółka pod firmą FIRST CROWDFUND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: Żegańska 21/23, 04-713 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000469698, NIP: 8133679489, o kapitale zakładowym w wysokości 960.000,00 zł, opłaconym w całości;
 2. Inwestor– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która skutecznie przekazała Pomysłodawcy środki pieniężne na poczet Kapitału w ramach Projektu realizowanego przez Pomysłodawcę, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Serwisie;
 3. Kapitał– środki pieniężne, które Pomysłodawca zamierza pozyskać w ramach realizacji Projektu na cele inwestycyjne wskazane w Projekcie;
 4. Newsletter– wiadomości e-mail o charakterze informacyjnym lub promocyjnym, wysyłana automatycznie do Użytkowników zapisanych w bazie danych Emisje.com, którzy wyrazili uprzednią zgodę na ich otrzymywanie;
 5. Platforma – strona internetowa emisje.com;
 6. Polityka Prywatności– dokument określający warunki i zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Emisje.com;
 7. Projekt– przedsięwzięcie inwestycyjne, polegające na prowadzeniu przez Pomysłodawcę publicznej zbiórki Kapitału, na warunkach i zasadach opisanych szczegółowo w Projekcie;
 8. Pomysłodawca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zamierza pozyskać Kapitał w ramach realizacji Projektu;
 9. Regulamin– treść niniejszego regulaminu;
 10. Serwis– strona internetowa należąca do Pomysłodawcy lub którą Pomysłodawca posługuje się w celu prezentacji opisu Projektu, w szczególności opis prowadzonej lub planowanej działalności, celów inwestycyjnych, a także warunki i zasady pozyskania Kapitału w celu realizacji Projektu;
 11. Ustawa o Obrocie Instrumentami Finansowymi– ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 12. Ustawa o Usługach Płatniczych– ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych;
 13. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 7 października 2020 r. w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 i dyrektywę (UE) 2019/1937 (dalej Rozporządzenie ECSP) – z zastrzeżeniem art. 51 Rozporządzenia;
 14. Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta w jakikolwiek sposób z Emisje.com lub z Serwisu.\

 

&3. Działalność Serwisu

 1. W ramach działalności Emisje.com udostępnia Pomysłodawcy przestrzeń na Platformie w celu przedstawienia Użytkownikom przez Pomysłodawcę informacji o Projekcie w szczególności:
 2. firma (nazwa) Pomysłodawcy;
 3. krótki opis działalności Pomysłodawcy;
 4. kwota Kapitału zbieranego przez Pomysłodawcę;
 5. kwota Kapitału zebranego faktycznie przez Pomysłodawcę;
 6. stosunek procentowy kwoty Kapitału zbieranego oraz zebranego faktycznie przez Pomysłodawcę;
 7. Platforma umożliwia Pomysłodawcy zamieszczenie aktywnego linku do Serwisu, w którym Użytkownik zainteresowany danym Projektem znajdzie szczegółowe informacje o danym Projekcie oraz jego Pomysłodawcy, a także szczegółowe warunki i zasady pozyskiwania Kapitału przez Pomysłodawcę w ramach realizacji Projektu.
 8. Informacje i materiały znajdujące się na Platformie oraz dotyczące danego Projektu, w szczególności informacje, o których mowa w ust. 1 oraz aktywny link przenoszący Użytkowników do Serwisu mają charakter wyłącznie promocyjny i reklamowy oraz nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, ani porady inwestycyjnej. Za treści zamieszczone w Serwisie oraz informacje i materiały dotyczących danego Projektu lub Pomysłodawcy odpowiada Pomysłodawca.
 9. com nie wpływa na informacje, treści, grafiki lub innego rodzaju materiały przekazane Emisje.com przez Pomysłodawcę. Ingerencja w materiały Pomysłodawcy może nastąpić jedynie po uzyskaniu przez Emisje.com wiarygodnej informację o naruszeniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, interesu prawnego osób trzecich lub autorskich praw majątkowych.

 

&4. Korzystanie z Platformy

 1. Platforma jest dostępna dla każdego Użytkownika w sposób umożliwiający odczytanie treści na niej zamieszczonych, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Korzystanie ze wszystkich funkcjonalności Emisje.com oraz Serwisu wymaga złożenia oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu oraz Polityki prywatności.
 3. com umożliwiają każdemu Użytkownikowi wzięcie udziału w dowolnym Projekcie realizowanym przez wybranego Pomysłodawcę.
 4. Użytkownik może otrzymywać Newsletter od Emisje.com pod warunkiem, że wyraził zgodę na jego otrzymywanie i podał adres e-mail.
 5. Użytkownik może w każdej chwili złożyć Emisje.com dyspozycję cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera.

 

&5. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści, grafiki lub innego rodzaju materiały znajdujące się na Platformie niedotyczące danego Projektu są przedmiotem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do Emisje.com lub wykorzystywanych przez Emisje.com na podstawie odrębnych umów.
 2. Wszelkie materiały, w tym treści i grafiki dotyczące danego Projektu są przedmiotem praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do danego Pomysłodawcy lub wykorzystywanych przez danego Pomysłodawcę na podstawie posiadanych przez niego licencji, przy czym za treści oraz materiały Pomysłodawca ponosi odpowiedzialność.
 3. Zabrania się wykorzystywania treści, o których mowa w ust. 1 i 2 (w całości lub w części) w celach komercyjnych i niekomercyjnych bez uprzedniej zgody Emisje.com lub danego Pomysłodawcy (w zależności od tego, komu przysługują prawa własności intelektualnej do danej treści, grafiki lub innego rodzaju materiału). Użytkownik nie może drukować, kopiować, modyfikować, pobierać na dysk twardy lub inny nośnik danych oraz dowolnie umieszczać (np. dokumentach papierowych, publikacjach prasowych, stronach internetowych, blogach oraz mediach społecznościowych) treści, grafik lub innego rodzaju materiałów znajdujących się na Platformie.
 4. Zapisu ust. 3 nie stosuje się w przypadku wykorzystywania materiałów do prywatnych celów informacyjnych Użytkownika.

 

&6. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator jest uprawniony do zawieszenia (czasowego) działalności Platformy w przypadku wystąpienia awarii, błędu, usterki, a także prowadzenia prac modernizacyjnych lub naprawczych niezbędnych do poprawienia bądź przywrócenia funkcjonalności Platformy.
 2. Administrator jest uprawniony do okresowego zablokowania dostępu Użytkownika do Platformy, w przypadku uzyskania przez Emisje.com wiarygodnej informacji, że Użytkownik naruszył postanowienia Regulaminu, korzysta z Platformy w sposób naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich.
 3. O ile to możliwe Administrator jest zobowiązany do uprzedniego poinformowania Użytkowników o planowanych pracach modernizacyjnych oraz wynikającym z nich tymczasowym zablokowaniu dostępu do Platformy lub Konta. Informacje podawane są w ogólnodostępnym ogłoszeniu umieszczonym na głównej stronie Platformy.

 

&7. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Platformy tylko i wyłącznie na własny użytek osobisty, w celach innych niż komercyjne.
 2. Użytkownik jest uprawniony do cofnięcia zgody na otrzymywanie Newslettera.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Platformy zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do podania Emisje.com prawdziwych danych oraz ich aktualizacji w celu prawidłowego korzystania ze wszystkich funkcjonalności Platformy oraz Konta.

 

&8. Zasady odpowiedzialności

1.  Emisje.com nie odpowiada za:

a. szkody powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Platformy lub Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązującymi przepisami  prawa;

b. za okresowy brak możliwości korzystania z Platformy lub Serwisu, jeżeli okresowy brak możliwości korzystania wynika z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność niezależny i zewnętrzny dostawca usług, w szczególności usług informatycznych lub telekomunikacyjnych dostarczanych Emisje.com lub Użytkownikowi, albo z siły wyższej;

c. za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Platformy lub Serwisu;

d. za szkody powstałe w wyniku wzięcia udziału przez Użytkownika w Projekcie realizowanym przez Pomysłodawcę, w szczególności za utracone korzyści lub nieosiągnięcie zamierzonych celów, korzyści lub innego rodzaju benefitów;

e. za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Pomysłodawcę zobowiązania wynikającego z umowy zawartej pomiędzy Pomysłodawcą a Użytkownikiem;

2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawidłowość, prawdziwość oraz zaktualizowanie danych podanych Emisje.com oraz Serwisie.

 

&9. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Emisje.com na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Polityce Prywatności, która została udostępniona Użytkownikom przez Emisje.com na Platformie.

 

&10. Reklamacje i zawiadomienia

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczącej działania Platformy.
 2. Reklamacja składana przez Użytkownika powinna zawierać co najmniej następujące informacje:
  1. dane Użytkownika pozwalające na identyfikację Użytkownika;
  2. dokładny opis nieprawidłowości będącej przedmiotem składanej reklamacji,
 3. com jest zobowiązany do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację otrzymaną od Użytkownika w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia otrzymania tej reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony, a Emisje.com jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie Użytkownika.
 4. Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia związane z działalnością Platformy powinny być składane Emisje.com przez Użytkownika w formie pisemnej za pośrednictwem poleconej przesyłki pocztowej albo przesyłki kurierskiej, bądź w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej skrzynki pocztowej, pod rygorem bezskuteczności złożonego oświadczenia lub zawiadomienia.
 5. com nie odpowiada za brak możliwości powiadomienia lub złożenia oświadczenia Użytkownikowi przez Emisje.com z powodu podania przez Użytkownika nieprawdziwego lub nieprawidłowego adresu korespondencyjnego lub adresu elektronicznej skrzynki pocztowej Użytkownika, a także w skutek nieprawidłowego działania serwera pocztowego obsługującego skrzynkę pocztową Użytkownika.

&11. Zmiany Regulaminu

 1. com zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. com jest zobowiązany do powiadomienia Użytkowników o zmianie Regulaminu oraz do udostępnienia treści nowego regulaminu na 14 (czternaście) dni przed dniem wejścia w życie zmian.
 3. Zawiadomienie Użytkowników o planowanej zmianie Regulaminu następuje poprzez ogłoszenie zamieszczane na Platformie.

 

&12. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin nie określa w żaden sposób praw i obowiązków ani jakichkolwiek innych elementów stosunku prawnego istniejącego pomiędzy Zarejestrowanym Użytkownikiem oraz Pomysłodawcą. Treść takiego stosunku prawnego określa tylko i wyłącznie odrębna umowa.
 2. Regulamin nie określa w żaden sposób warunków i zasad korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników określa tylko i wyłącznie odrębny regulamin Serwisu.
 3. Regulamin pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Platformie.